De Cantorij

De Cantorij is in het midden van de jaren zeventig opgericht door pastoor Gerard Lesscher. Het koor heeft vervolgens meer dan dertig jaar onder leiding gestaan van Frans Leloux en er werden tientallen Missen en honderden motetten ingestudeerd. Het zwaartepunt van het repertoire ligt bij de religieuze muziek uit de renaissance en , in wat geringere mate, bij Nederlandse kerkmuziek uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Naast Lassus, Palestrina en des Prez komen de namen van Andriessen, de Klerk Toebosch en Strategier ook regelmatig op het programma voor.

De Lambertuscantorij is primair een kerkkoor. Maandelijiks en op hoogfeesten verzorgt het in de Hengelose basiliek de meerstemmige muziek tijdens de Latijnse Hoogmis. Daarnaast heeft het koor ook een concerttraditie opgebouwd. Enkele malen per jaar worden er concerten gegeven, zowel binnen als buiten de eigen parochiekerk. Zo is het jaarlijks kerstconcert, op de laatste zondag voor de kerstmis, een bijna niet meer weg te denken traditie. Kenmerkend voor het koor zijn de uitstekenden onderlinge sfeer en de liefde voor polyfone kerkmuziek. Sinds januari 2008 staat het koor onder leiding van Louis ten Vregelaar.