Het Mysterie in de basiliek

HET MYSTERIE IN DE BASILIEK

De kerk is een hallenkerk naar de basiliekstijl van de Romeinse keizers (basileus = koning of keizer). Maar  “basiliek” mag in mystieke betekenis ook vertaald worden als “huis van Christus Koning”. Zo gezien, staat de basiliek werkelijk als een koninklijk symbool in het hart van stad en samenleving.

De Kerk van Christus

Het woord “Kerk” is afgeleid van het Griekse woord ‘kuriakos’ (dit betekent ‘van de Heer’  = Jezus Christus). Het begrip ‘Kerk’ heeft twee betekenissen: kerkgebouw en kerkgemeenschap. Zowel in het gebouw als in de gemeenschap is Christus het absolute middelpunt, het begin en het einde. Christus staat centraal in het geloof, in de katholieke kerkgemeenschap en in het roomse kerkgebouw.  Christus is God en mens tegelijk en zo het ‘oersacrament’ van de ontmoeting tussen God en de mens. Christus in de liturgie en sacramenten is voor de gelovige de toegang tot de Heilige Drie-Ene God. Christus is ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ (evangelie van Johannes).

Christus

Dat Christus het koninklijke middelpunt is der basiliek, is te zien aan het kruis, het altaar en het tabernakel.

Dat Christus het begin en het einde is, is te zien aan de “Alpha” en de “Omega” (eerste en laatste letter van het Griekse alfabet) op elke paaskaars en aan de achterkant van het grote triomfkruis. 

 De kerk als huis van God

Het kerkgebouw is een heilige ruimte, wezenlijk anders dan de wereld buiten. Duidelijk wordt dit verschil gekarakteriseerd door de wijwaterbakjes bij de ingang. Wie de kerk binnenkomt, kan hier met wijwater een kruisteken maken en Gods drievoudige Naam uitspreken, om zich af te keren van het aardse en om zich toe te keren naar het hemelse.

De dimensies van het kerkgebouw verwijzen naar God (verticaal) en naar de medemens (horizontaal). De 3 beuken van de basiliek wijzen naar de H. Drie-Eenheid. Het tabernakel, waar de eucharistische Jezus woont, is het religieuze middelpunt der kerk.

In de kerk komen alle mysteries van het christelijk geloof tot uitdrukking, in het bijzonder van Christus’ leven.

Citykerk           – God staat in het middelpunt van het leven en de samenleving

Kerkgebouw  – Kerk betekent “Huis des Heren” en “Gemeenschap des Heren”

Toren              – De verticale dimensie van de kerk wijst in de richting van God

Kerkruimte     – De horizontale dimensie wijst in de richting van de medemensen

De 3  beuken   – De Heilige Drie-Eenheid van God is alomtegenwoordig

Altaar                – Christus in de eucharistie is “Offeraar”, “Offergave” en “Altaar”

Godslamp          – Christus is aanwezig in het H. Brood in het tabernakel

Priesterkoor      – Jezus Christus is de Hogepriester en het Hoofd van de Kerk

Het credo         – De geloofsbelijdenis is de geestelijke band die ons bindt

Angelusklokje – De engel (=angelus) roept op tot dagelijks gebed (12.00 en  18.00)

 De 7 sacramenten

De zeven sacramenten zijn in de RK kerk de levenslijnen van goddelijke vitaliteit. De ene persoon van Christus met zijn goddelijke en zijn menselijke natuur is oersacrament bij uitstek. Hij is immers God en mens tegelijk. Hij verbindt de goddelijke en hemelse werkelijkheid met de aardse en menselijke. Dat is precies de wezenlijke kern van Bijbel en Kerk. De Kerk als mystiek Lichaam van Christus is het levende verlengstuk van Christus, God en mens. De Kerk oefent haar godmenselijke structuur uit in de beoefening der zeven sacramenten.

Sacramentele tekens, symbolen en objecten zijn in de Lambertusbasiliek terug te vinden.

H. Doopsel                     – De doopvont in de doopkapel

H. Communie                – Het tabernakel in het hoofdaltaar  (Jezus in de H. Communie)

H. Vormsel                     – Het H. Chrisma  (de middelste olie in de doopkapel)

H. Biecht                        – De biechtstoel bij de Mariakapel, als enige nog in gebruik

H. Huwelijk                    – In het altaar van de H. Familie : Jozef , Maria en Jezus

H. Priesterschap           – Het H. Chrisma is tevens de olie van de priester- en kerkwijding

H. Ziekenzalving          – De ziekenolie  (de rechtse olie in de doopkapel)

De geloofsbelijdenis

De geloofsbelijdenis der apostelen vormt de gemeenschappelijk geloofsbasis van alle christelijke kerken. Door dat geloof in de ene God Vader en Zoon en H. Geest zijn wij uiteindelijk één familie.

De tekst van de geloofsbelijdenis in de Lambertusbasiliek in Oudnederlands van 1923 luidt

                Ik geloof in God, den almachtigen Vader, Schepper van hemel en aarde

                en in Jezus Christus, zijn eenigen Zoon, onzen Heer, 

die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de Maagd Maria,

                die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven,

                die nedergedaald is ter helle, den derden dag verrezen uit de dooden,

                die opgeklommen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, den almachtigen Vader,

                van daar zal Hij komen oordeelen de levenden en de dooden.

                Ik geloof in den heilige Geest,

                de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen,

                de vergiffenis der zonden, de verrijzenis des vleesches; het eeuwig leven.

                Amen.