Aanmelden voor weekendvieringen via Meevieren.nl

Sinds half oktober 2020 kunnen er nog maar 30 kerkgangers aanwezig zijn bij een viering. Solidariteit met elkaar en samen delen zijn hierin de sleutelwoorden. Aanmelden is nodig voor de weekendvieringen en kan digitaal via Meevieren.nl. De vieringen zijn twee weken van tevoren beschikbaar. Een paar dagen voor de viering worden de aanmeldingen door de vrijwilligers verwerkt tot de presentielijsten.  

Eerlijk verdelen  

Het beperkte aantal kerkgangers per viering betekent dat we het deelnemen aan de vieringen zo eerlijk mogelijk De vrijwilligers van de Lambertus bekijken de binnengekomen aanmeldingen. Deze worden vergeleken met de aanmeldingen en presentielijsten van de voorgaande weken om zo iedereen de kans te geven om een viering bij te wonen. Dat kan betekenen dat een aanmelding alsnog wordt geannuleerd om het bijwonen van de vieringen zo eerlijk mogelijk te verdelen.  

Vanuit Meevieren.nl krijgt u automatisch bericht als u zich hebt aangemeld én als u op de wachtlijst bent geplaatst voor een viering. Als u een viering bij wilt wonen, kunt u zich (zolang de viering op Meevieren beschikbaar is) gewoon aanmelden. De aanmeldingen worden daarna door de vrijwilligers zo eerlijk mogelijk verdeeld.  

Wanneer kan ik een viering bijwonen? 

Als u zich aanmeldt via Meevieren.nl krijgt u automatisch een e-mail met de status van uw aanmelding. Als de status van uw aanmelding wordt gewijzigd, krijgt u hier opnieuw automatisch een e-mail van.  

U kunt de viering bij wonen als:  

  • u zich hebt aangemeld en een bevestiging van de aanmelding per e-mail hebt ontvangen EN later geen e-mail hebt gekregen dat u op de wachtlijst bent geplaatst  
  • u bij uw aanmelding op de wachtlijst bent geplaatst MAAR later een e-mail hebt gekregen dat u alsnog bent aangemeld voor de viering  

Bent u op de wachtlijst geplaatst en heeft u daarna GEEN bericht meer gekregen dat u alsnog bent aangemeld, dan kunt u de viering NIET bijwonen. Het is dus van belang dat u dit goed nakijkt in de mail.  

We begrijpen dat het voor iedereen lastig en vervelend is, maar alleen op deze manier kunnen we het kerkbezoek zo eerlijk mogelijk verdelen. We rekenen op ieders medewerking in deze!  

NB:  

Wanneer u de viering met kinderen onder de 12 jaar wilt bezoeken, hoeft u de kinderen niet mee te tellen bij het aantal personen dat u opgeeft via Meevieren.nl. Wilt u in dat geval bij “Voornaam” Familie invullen, zodat wij op basis daarvan weten dat er ook kinderen bij de aanmelding horen? Alvast bedankt.  

Maandag 2 november geen eucharistieviering ter ere van Allerzielen

Maandag 2 november zal er geen eucharistieviering zijn ter ere van Allerzielen.
Geloofsgemeenschap St. Lambertus zal haar deuren openen voor iedereen die er behoefte aan hebben om hun dierbare te blijven herinneren op deze dag door middel van een kaarsje op te steken.

Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn in de kerk. Tevens wordt verzocht om een mondkapje te dragen bij het betreden van de basiliek.
In verband met het COVID-19 virus en de richtlijnen van het RIVM en volgens de laatste maatregel vanaf 5 oktober 2020 maximaal 30 personen in de basiliek aanwezig zijn.
Tevens moet bij het betreden van de basiliek een mondkapje gedragen worden.

Vieringen in Coronatijd

Beste mensen,

Deze middag heeft de bestuurscommissie en het pastorale teamoverleg gehad, over hoe we nu verder gaan, met de doordeweekse vieringen en de weekendvieringen.

Wij hebben besluiten genomen, maar zijn ons zeer bewust, dat deze door maatregelen die genomen kunnen worden door de overheid en de bisschoppen, zomaar weer op losse schroeven komen te staan.

Het onderstaande is dus allemaal onder dat voorbehoud!

Besloten is:

Doordeweekse vieringen 

Dat met ingang van dinsdag 13 oktober de doordeweekse vieringen weer van start kunnen gaan, met een maximaal aantal bezoekers van 30.

Daarvoor is geen voorafgaande registratie vereist, behalve in Goor, daar zal men zich van tevoren wel moeten aanmelden. Tijdens de gehele viering wordt een mondkapjes gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen zoals die de afgelopen maanden hebben gegolden van toepassing.

Na 23 oktober, zullen door de week, de Eucharistievieringen Woord- en Communievieringen worden, waarin leden van het pastorale team voorgaan, ook hier geldt het dragen van mondkapjes en de hygiënische maatregelen.

Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

Door de week zullen op woensdagavond (met publiek) en donderdagavond de Eucharistievieringen vanuit Delden via de Kerkomroep te beluisteren zijn. De viering van donderdagavond is niet publiekelijk toegankelijk.

Dit zal worden gecontinueerd tot het moment dat pastoor Oortman afscheid genomen heeft.

Weekendvieringen 

De weekendvieringen zullen met ingang van het komende weekend 17 – 18 oktober weer doorgang vinden volgens het pastorale rooster, met uitzondering van het weekend van 24 – 25 oktober.

Betreffende dit afscheid zullen wij in de loop van de week u nog nader berichten.

Voor deze weekendvieringen is een voorafgaande aanmelding verplicht. Over de aanmelding van deze vieringen zullen de besturen u nader informeren.

Let wel: gezien het geringe aantal mensen dat kan deelnemen, willen wij u dringend verzoeken om aan parochianen duidelijk te maken dat ieder weekend een viering bezoeken niet tot de mogelijkheden behoort, geef ook anderen de ruimte om deel te nemen aan de vieringen.

Wees in die zin solidair met elkaar en houdt rekening met elkaar.

Tijdens de gehele Eucharistieviering, gebedsviering of Woord- en Communieviering wordt een mondkapje gedragen en zijn alle overige hygiëne maatregelen zoals die de afgelopen maanden hebben gegolden van toepassing.

Het mondkapje mag alleen bij de communiegang verwijderd worden. Daarna wordt het mondkapje weer opgezet.

De weekendvieringen blijven voorlopig zoals ze gepland zijn, alleen pastoraal werkers kunnen voorgaan in Woord- en Communievieringen, de vieringen waarin vrijwilligers voorgaan blijven gebedsvieringen.

Voorlopig zal de viering op zondagmorgen 09.30 uur gestreamd blijven vanuit Delden, deze is te volgen via YouTube RK Twente Zuid.

Met betrekking tot Maandag 2 november Allerzielen, is het volgende besluit genomen:

Er zullen geen liturgische vieringen zijn. Wij verzoeken de werkgroepen die normaliter de Allerzielen viering verzorgen (al dan niet in samenwerking met de rouwverwerkingsgroepen), de kerk open te stellen vanaf 15.00 – 21.00 uur (of een andere tijd die gepast is voor de betreffende geloofsgemeenschap en de werkgroep) en tijdens de openstelling stemmige muziek te draaien en periodiek de namen te noemen van alle overledenen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens de openstelling wordt verzocht om mensen de gelegenheid te bieden een kaars aan te steken.

Als suggestie wordt ook nog het volgende aanbevolen: de werkgroep zou de nabestaanden van de overledenen verspreid over de tijd van de openstelling kunnen uitnodigen en met hen vervolgens samen een kaars aan te steken te bidden en eventueel als dat gebruikelijk is, het gedachteniskruisje mee naar huis te geven.

Nogmaals het aantal aanwezigen in de kerk mag het getal van 30 niet overschrijden. De kerkbezoekers en de vrijwilligers dienen een mondkapje te dragen.

Met betrekking tot het Marialof in deze oktobermaand in de Lambertusbasiliek te Hengelo en het doorgaan daarvan, zult u nog nader worden geïnformeerd, evenals over de wijze waarop het afscheid van pastoor Oortman gestalte zal worden gegeven, onder de huidige omstandigheden.

De bestuurscommissie en het pastorale team hopen dat we met de hier voor genoemde ruimte het geloofsleven in onze parochies zoveel mogelijk in stand kunnen houden.

Wij begrijpen dat dit voor iedereen moeilijk is, zeker ook voor de vrijwilligers, die opnieuw gevraagd wordt om een hele boel te regelen en te organiseren.

Wij zijn ons zeer bewust van de inzet die u geeft. Wij willen al die vrijwilligers ontzettend bedanken voor deze inzet en wij willen daarbij opmerken, dat van niemand het onmogelijke wordt gevraagd.

Als u vragen heeft, of op problemen stuit kunt u contact opnemen met het bestuur van uw parochie en/of het pastorale team.

Met vriendelijke groet, namens de besturen en het pastorale team

Marc Oortman, Pastoor.

Viering dit weekend afgelast, echter via YouTube kanaal te beluisteren

Beste mensen,

Vanochtend is in de bestuurscommissie, waarin de besturen van de drie parochies vertegenwoordigd zijn, overleg geweest over de vieringen en de besluiten die het kabinet begin van deze week heeft genomen.

Daarbij moet worden aangetekend dat wij nog steeds in afwachting zijn van een beslissing door de Nederlandse Bisschoppenconferentie, zij hebben aangegeven dat zij voor dit komende weekeinde met een besluit zullen komen.

De bestuurscommissie heeft samen met het pastorale team besloten dat aankomend weekend, het weekend van 10 – 11 oktober er géén vieringen zullen zijn in onze drie parochies, en dat er alleen een viering zal worden gestreamd via YouTube, vanuit de Blasiuskerk in Delden. Klik hier Heilige Blasiuskerk

Deze viering zal zonder publiek zijn. U kunt deze viering volgen via RK Twente Zuid op YouTube.

Het eerder genomen besluit over de doordeweekse vieringen blijft van kracht tot en met maandag 12 oktober aanstaande.

Met betrekking tot de vieringen van Allerzielen, kunnen wij ook pas duidelijkheid geven na komend weekend.

Gezien de korte tijd die ons nog rest naar het weekend verzoeken wij u dringend om de mensen die zich opgegeven hebben te informeren over het feit dat de viering niet doorgaat.

Daarnaast is het goed om aan de kerkdeur of op andere goed zichtbare plaats een A4-tje te hangen, waarop staat dat er géén vieringen zullen plaatsvinden tot en met 12 oktober 2020.

Met vriendelijke groet namens het pastorale team en de besturen

Marc Oortman, pastoor.

Mededeling vanuit Pastoraal Team betreffend oproep van minister Grappenhaus

Beste mensen,

Zojuist hebben we via de media gehoord dat met onmiddellijke ingang het aantal mensen dat aanwezig kan zijn bij kerkdiensten is beperkt tot 30.

Dit stelt het pastoraal team voor een dilemma, maar wij willen zeker gehoor geven aan de oproep van minister Grapperhaus en voorkomen dat het beeld ontstaat dat onze kerk niet zo meewerken aan de richtlijnen die gegeven worden door de burgerlijke overheid.

Daarnaast is er het punt dat doordeweekse vieringen in onze kerken door verschillende aantal mensen worden bezocht. In Goor zijn op woensdagmorgen zonder problemen 50 tot 60 mensen bij elkaar.

In andere kerken is dat duidelijk minder. Het pastoraal vindt het echter niet juist om de vieringen in Goor te annuleren en in de overige kerken niet.

Daarnaast zou er voor de doordeweekse vieringen ook een afzonderlijke administratie moeten worden opgestart voor opgave om te voorkomen dat er meer dan 30 mensen aanwezig zijn.

Mede gezien de kwetsbaarheid van de groep parochianen die deze vieringen bezoekt, heeft het pastoraal team besloten om met onmiddellijke ingang alle doordeweekse vieringen te annuleren.

Wel zal vanaf dinsdag 6 oktober, iedere doordeweekse avond om 18.30 uur een eucharistieviering zijn, die via de Kerkomroep vanuit Delden zal worden uitgezonden.

Met betrekking tot de weekendvieringen hebben wij a.s. woensdag overleg met de drie besturen van onze parochies, daarna zullen wij mededelingen doen over de vieringen die aankomend weekend en de komende weekenden staan gepland.

Wij betreuren dit besluit ten zeerste, maar gezien de omstandigheden kunnen wij ons bij het besluit van de overheid neerleggen.

Met vriendelijke groet namens het pastorale team,

Marc Oortman, pastoor.

Afscheidsvieringen Pastoor Oortman

Na zeven en een half jaar gewerkt te hebben in de HH. Jacobus en Johannesparochie, Heilige Geestparochie en de Parochie De Goede Herder, heeft pastoor Marc Oortman, per 1 december a.s. een benoeming aanvaard van Z.E. kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, in de Heilige Gabriel parochie te Didam en omstreken.

Pastoor Oortman neemt op vrijdag 23 oktober om 19.00 uur in de H. Stephaniskerk te Borne, op zaterdag 24 oktober om 19.00 uur in de H. Blasiuskerk te Delden en op zondag 25 oktober om 11.00 uur  in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo afscheid in de Eucharistievieringen. Zondag 25 oktober om 18.00 uur, zal hij voorgaan in het Oktoberlof in de St. Lambertusbasiliek te Hengelo. Na de diverse vieringen zal er gelegenheid zijn om pastoor Oortman te bedanken en afscheid te nemen, met inachtneming van de RIVM regels.

In verband met de corona-regelgeving en het feit dat er beperkt plaats is in de diverse kerken, is het nodig dat u zich opgeeft voor één van de vieringen. Wij zouden het op prijs stellen als u de viering van afscheid in uw eigen parochie zou willen bezoeken.

U dient zich voor alle vieringen op te geven bij het secretariaat van het pastorale team: contact@pastoraalteam.nl of telefonisch van maandag tot en met woensdag tussen 10.00 uur – 12.00 uur, 074 – 3492212 

Mondkapjes

Beste mensen,

In het kader van dat wat er gisteren in de Tweede Kamer is gepasseerd, laten wij u weten dat de besturen en het pastorale team het volgende dringende advies geven aan alle kerkgangers:

Wij adviseren u dringend om bij de binnenkomst van de kerk en het verlaten daarvan een neus-, mondkapje te dragen.

Als u op de plaats zit in de kerk, kunt u, uw neus-, en mondkapje verwijderen. Ook bij de eventuele communiegang behoeft u het neus-, en mondkapje niet te dragen, maar daarbij moet aangetekend worden dat iedereen zich aan de 1,5 meter regel moet houden en de hygiëneregels die in de kerk gelden.

Aangezien het gaat om een dringend advies en niet een verplichting, kunnen mensen die geen neus-, mondkapje dragen niet geweigerd worden om deel te nemen aan de viering.

Pastoraal team